Java8 新特性

1. Lambda 表达式
2. Java8核心函数式接口
3. 方法引用与构造器引用
4. 强大的 Stream API
5. 惰性求值与内部迭代
6. 并行流与串行流
7. Optional 容器类
8. 接口中的默认方法与静态方法
9. Java8新时间日期API
10. 重复注解与类型注解
点播教育-首页    JAVA基础阶段    JavaSE高级    Java8 新特性
点播1-9

        

详情